Algemene voorwaarden

Boost My Day is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69036403.
Op de met Boost My Day gesloten overeenkomsten zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

 

ANNULEREN/OPZEGGEN

  1. Bij annulering van een Boost My Day workshop/yogales of programma bestaande uit meerdere yogalessen of workshops door Opdrachtgever, binnen twee weken voorafgaand aan de start van een workshop of de 1e les van een programma wordt 50% van de kosten van de overeenkomst in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Bij annulering tot aan twee weken voorafgaand aan een workshop of een programma kan de dienst kosteloos worden geannuleerd.
  2. Bij annulering door de Opdrachtgever van een meerdaags programma bestaande uit meerdere yogalessen of workshops, nadat het Boost My Day programma van start is gegaan (na de 1e les), worden de kosten niet gerestitueerd.
  3. In geval van annulering van een van de diensten door Boost My Day zullen de kosten worden gerestitueerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

  1. Deelname aan een yogales/workshop verzorgd door Boost My Day doet een Deelnemer altijd op eigen risico.
  2. Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan een yogales/workshop te worden gemeld aan Boost My Day. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de Deelnemer. Boost My Day behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een yogales/workshop.
  3. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een yogales/workshop. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer zelf advies in te winnen bij een arts.
  4. Boost My Day aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiƫle of immateriƫle aard aan Deelnemers, opgedaan tijdens of na de yogales/workshop.
  5. Boost My Day is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

  1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop of een programma van Boost My Day zullen in eerste instantie, indien dit niet in goed onderling overleg kan worden opgelost, worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator, zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
contact